Transaktioner & Avtal

Sandart & Partners biträder klienter vid genomförande av affärstransaktioner, bl.a. genom att upprätta, granska och förhandla avtal.

Vi anlitats av teknik- och innovationsintensiva företag och organisationer vid transaktioner som inbegriper immaterialrättsliga överväganden. Vi medverkar ofta vid upprättande och förhandling av licens-, distributions- och samarbetsavtal, forsknings- och utvecklingsavtal samt avtal inom IT och telekom.

Avtal och affärstransaktioner berör ofta bolagsrätten på ett eller annat sätt, t.ex. när ett nytt bolag ska bildas eller nya delägare ska beredas inträde i ett redan befintligt bolag. Vi biträder våra klienter med bolagsrättslig rådgivning, inte minst inom branscher där immateriella rättigheter står i fokus.