Full framgång för Tourn i mål om Influencer Marketing

Patent- och marknadsdomstolen har den 31 januari 2018 slagit fast att Tourn inte har något ansvar för den otillbörliga marknadsföring som publicerats i den aktuella influencerns sociala kanaler. Domen har stor betydelse för de som arbetar med marknadsföring i sociala medier.

Idag kom domen i det mycket uppmärksammade mål som Konsumentombudsmannen (”KO”) har drivit om s.k. smygreklam i sociala medier. KO valde att rikta talan både mot den aktuella influencerns bolag och mot Tourn, som bl.a. förmedlat det aktuella reklamuppdraget.

Frågorna i målet var dels om det tillräckligt tydligt framgick att det var fråga om reklam och för vem, dels om influencerns bolag och Tourn kunde hållas ansvariga för marknadsföringen.

Domstolen godtar i och för sig orden ”sponsored post” och ”samarbete” som tillräckliga reklammarkeringar. Genomsnittskonsumenten förstår att inlägg som markerats med orden innehåller marknadsföring. Avgörande är dock om läsaren redan vid en flyktig anblick lägger märke till markeringen, som antingen ska ges en särskilt tydlig utformning eller placeras på en framträdande plats. Två inlägg underkänns eftersom det inte tillräckligt tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring och inte heller för vem.

Annonsören – som KO valt att inte stämma in i målet – bär huvudansvaret för marknadsföringen. Influencerns bolag ansågs ha medverkat till marknadsföringen. Det saknas däremot förutsättningar att hålla Tourn medverkansansvarigt bl.a. eftersom Tourn inte haft något bestämmande inflytande över marknadsföringens slutliga utformning eller varit delaktigt i utformningen av varken reklammarkeringen eller sändarangivelsen.

Talan mot Tourn lämnas i sin helhet utan bifall. KO får betala Tourns rättegångskostnader.

Sandart & Partners Advokatbyrå företrädde Tourn.

Kontakt:
Karin Cederlund, 0702-706 780, karin.cederlund@sandart.se
Sara Yng, 0730-225 798, sara.yng@sandart.se

Läs domen här: Patent- och marknadsdomstolens mål nr 11949-16PDF