ALLMÄNNA VILLKOR

Gällande fr.o.m. 2022-03-10
Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla uppdrag som vi, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, fullgör för våra klienter

1. De allmänna villkoren samt andra tillämpliga regelverk

1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla uppdrag som vi, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, fullgör för våra klienter.

1.2 I förekommande fall kan vi skriftligen ha kommit överens om att särskilda villkor ska gälla vid fullgörandet av ett visst uppdrag eller vid fullgörandet av regelbundet återkommande uppdrag för er. I sådana fall kompletteras dessa allmänna villkor med sådana särskilda villkor. Särskilda villkor av här nämnt slag kan exempelvis ha kommit till uttryck i skriftliga uppdragsbeskrivningar eller uppdragsbekräftelser, inköpsordrar eller andra liknande handlingar eller genom e-postmeddelanden mellan oss. Enbart en hänvisning från er sida till era egna allmänna villkor eller andra avtalsvillkor är emellertid inte bindande för oss, med mindre vi skriftligen har accepterat detta. Vid bristande överensstämmelse mellan dessa allmänna villkor och ovan nämnda särskilda villkor ska de särskilda villkoren ha företräde.

1.3 Genom att anlita advokatbyrån anses ni ha accepterat att dessa allmänna villkor, i förekommande fall kompletterat med särskilda villkor som vi kan ha enats om, utgör bindande avtalsinnehåll mellan oss som reglerar fullgörandet av vårt eller våra uppdrag för er.

1.4 Innan vi kan anta ett uppdrag, liksom vid fullgörandet av varje uppdrag, har vi att följa Sveriges advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed. Vår verksamhet omfattas dessutom av andra lagar och regler, exempelvis lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mer information om advokatetik och de regler som styr vår verksamhet finns tillgänglig på www.advokatsamfundet.se Vid bristande överens-stämmelse mellan regelverk av nyss nämnt slag och dessa allmänna villkor (i förekommande fall kompletterade med de särskilda villkor som vi kommit överens om) har sådana utomstående regelverk företräde.

1.5 Vi kan från tid till annan komma att ändra innehållet i dessa allmänna villkor och publicerar i sådana fall

en ny villkorsversion på vår hemsida. Endast de klienter som i förväg skriftligen har begärt att få separat information om villkorsändringar kommer att erhålla sådan information. Ändringar i de allmänna villkoren gäller för uppdrag som har påbörjats efter det att de reviderade allmänna villkoren publicerades på vår hemsida.

1.6 Våra allmänna villkor finns tillgängliga på svenska och engelska. För klienter med säte eller hemvist i Sverige gäller den svenskspråkiga versionen. För klienter med säte eller hemvist utanför Sverige gäller den engelskspråkiga versionen.

2. Antagande av uppdrag och intressekonfliktskontroll

2.1 Enligt god advokatsed är vi förhindrade att anta ett uppdrag om det föreligger en s.k. intressekonflikt. Innan vi åtar oss ett uppdrag, oavsett om uppdraget ska fullgöras för en ny klient eller utgör ett nytt uppdrag för en befintlig eller tidigare klient, genomför vi därför alltid en intresse-konfliktskontroll. En intressekonflikt kan också uppstå under ett pågående uppdrag på grund av senare inträffade omständigheter och vi är då skyldiga att följa god advokatsed, vilket kan innebära att vi måste frånträda uppdraget.

2.2 Om vi avböjer att anta ett uppdrag kommer vi skyndsamt meddela er detta, men vi är inte skyldiga att redogöra för skälen till vårt beslut. Motsvarande gäller om vi är skyldiga att frånträda ett pågående uppdrag.

3. Avslutande och frånträdande av uppdrag

3.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med advokatbyrån genom att begära att vi frånträder uppdraget. Ett besked om att ni vill att vi frånträder uppdraget bör helst lämnas skriftligen, t.ex. via e-post.

3.2 Vi har rätt och är i vissa fall skyldiga att frånträda ett uppdrag i enlighet med vad som följer av god advokatsed. Som exempel kan nämnas att vi är skyldiga att frånträda uppdraget om en intressekonflikt skulle uppstå under uppdragets fullgörande och vi har rätt att frånträda uppdraget om ni, trots påminnelse från oss, inte betalar vårt arvode enligt vad som följer av dessa allmänna villkor eller enligt vad som annars har överenskommits mellan oss.

3.3 När ett uppdrag avslutas eller frånträds har vi, såvida inte skriftlig överenskommelse om annat har träffats, rätt till arvode för de delar av uppdraget som har fullgjorts fram till uppdragets upphörde. Vi har också rätt till ersättning för de utlägg och kostnader vi har ådragit oss fram till uppdragets upphörande.

4. Fullgörande av uppdrag och begränsningar i uppdragens omfattning

4.1 Vi ska fullgöra våra uppdrag professionellt och med ianspråktagande av de specialistkunskaper som finns inom advokatbyrån. Vid fullgörandet av uppdrag ska vi iaktta de etiska och andra regler som utfärdats av Sveriges advokatsamfund liksom övriga regelverk som vi omfattas av.

4.2 För varje uppdrag kommer vi att utse en av advokatbyråns delägare som ansvarig för uppdragets fullgörande. Ansvarig delägare har i sin tur rätt att involvera en eller flera av byråns övriga jurister vid fullgörandet av uppdraget.

4.3 Vi ska fullgöra våra uppdrag inom skälig tid från uppdragets påbörjande. Vi ska planera och fullgöra uppdraget så att frister som satts av domstolar och andra myndigheter kan mötas. Med undantag för iakttagande av legalfrister eller såvida vi inte skriftligen har kommit överens om att uppdraget ska fullgöras inom en viss tid, utfäster vi emellertid inte att uppdraget eller del därav kommer att vara fullgjort vid någon viss tidpunkt.

4.4 Den rådgivning eller annat arbetsresultat som ett uppdrag resulterar i baseras på den information som ni lämnat oss inför och under uppdragets fullgörande samt på omständigheterna i det enskilda fallet. De råd eller annat arbetsresultat som vårt uppdrag resulterar i är avsett att användas enbart för det eller de ändamål som angavs när uppdraget inleddes eller som preciserats under uppdragets fullgörande och kan i regel inte användas eller tillämpas på snarlika förhållanden eller i liknande situationer.

4.5 Den rådgivning eller annat arbetsresultat som ett uppdrag resulterar i baseras på det rättsläge som gällde vid den tidpunkt då vi utförde vår analys eller annat arbete. Om så är möjligt och relevant kan vi också komma att beakta och informera er om omständigheter som inom en nära framtid skulle kunna påverka relevansen av vår rådgivning eller annat arbetsresultat, men såvida inte särskild skriftlig överenskommelse om detta har träffats, så ingår det inte i vårt uppdrag att beakta framtida omständigheter och inte heller att senare uppdatera våra råd eller annat arbetsresultat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

4.6 Vår rådgivning grundas enbart på analyser och undersökningar av rättsläget i Sverige. I förekommande fall och beroende på uppdragets karaktär och vad vi har kommit överens om, kan rådgivningen emellertid även omfatta analyser där EU-rättsliga rättskällor har beaktats. Rådgivning avseende andra jurisdiktioner än svensk, och i förekommande fall EU, måste därför alltid inhämtas från utomstående jurist eller annan sakkunnig med erforderlig kompetens.

4.7 I anslutning till att vi antar ett uppdrag försöker vi i möjligaste mån identifiera eventuella frågor som faller utanför advokatbyråns verksamhets- och kompetensområden. I den mån vi har identifierat sådana frågor kommer vi uppmärksamma er på att rådgivning med avseende på sådana frågor kan behöva inhämtas från utomstående jurist eller annan sakkunnig med erforderlig kompetens. Motsvarande situation kan också uppstå under fullgörandet av ett uppdrag.

4.8 Advokatbyrån tillhandahåller inte skatterättslig rådgivning eller rådgivning inom områden som har beröringspunkter med skatterättsliga frågor (exempelvis bokförings- och redovisningsrättsliga regler). I den mån vi inför eller under ett uppdrags fullgörande har anledning att anta att en viss fråga bör analyseras ur ett skatte- eller redovisnings-rättsligt eller liknade perspektiv kommer vi uppmärksamma er på detta och uppmana er att inhämta rådgivning från utomstående skattejurist eller annan sakkunnig med erforderlig kompetens, men det ingår aldrig i våra uppdrag att fortlöpande identifiera och uppmärksamma er på sådana frågor.

5. Utomstående rådgivare

5.1 Om ett uppdrag aktualiserar ett behov av att anlita utomstående rådgivare (t.ex. därför att en viss fråga rör utländsk rätt eller något rätts- eller sakområde där byrån inte är verksam) kommer vi i möjligaste mån försöka bistå er med att identifiera tänkbara rådgivare och, om ni så instruerar oss, etablera kontakt med dessa för er räkning.

5.2 Beroende på vad som har överenskommits mellan oss, kan advokatbyrån komma att upprätthålla direktkontakt med sådana utomstående rådgivare och vidarebefordra de råd eller annat arbetsresultat som dessa presterar till er. Oavsett om vi upprätthåller direktkontakt med utomstående rådgivare, eller om de presterar direkt till er, bär advokatbyrån inte något ansvar för den rådgivning eller annat arbetsresultat som presteras av sådana utomstående rådgivare. Inte heller bär advokatbyrån något ansvar för de rekommendationer som lämnats avseende tänkbara utomstående rådgivare eller för ert beslut att anlita viss utomstående rådgivare.

5.3 Om utomstående rådgivare anlitas av oss för er räkning i samband med ett uppdrag kommer de instrueras att ställa sina fakturor direkt till er och ni ska fullgöra betalning enligt vad som överens-kommits med sådan utomstående rådgivare. Endast efter separat skriftlig överenskommelse åtar vi oss att, som ett utlägg för er räkning, betala fakturor som avser arvode och kostnadsersättning till utomstående rådgivare.

6. Arvode och kostnadsersättning

6.1 Vi har rätt till skäligt arvode för våra uppdrag. I förekommande fall kan vi skriftligen ha kommit överens med er om storleken på vårt arvode eller om hur arvodet ska beräknas. Har någon sådan överenskommelse inte träffats kommer arvodets storlek huvudsakligen baseras på nedlagd tid multiplicerat med det timarvode som advokatbyrån tillämpar för den eller de jurister som arbetat med uppdraget. I enlighet med vad som följer av god advokatsed kan emellertid ibland även andra faktorer komma att beaktas vid bestämmandet av arvodets storlek. Sådana andra faktorer som kan påverka arvodets storlek kan vara uppdragets omfattning, den sakkunskap, skicklighet och

erfarenhet som uppdraget krävt, uppdragets svårighetsgrad och komplexitet, om uppdraget har utförts under tidspress samt uppdragets betydelse för er som klient liksom vilket arbetsresultat som uppnåtts. Om ett uppdrag innefattar att vi behöver företa resor har vi rätt att debitera arvode även för restid.

6.2 Om det är möjligt kan vi inför ett uppdrag och på er begäran göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till. Sådana arvodesuppskattningar – som i regel bara kan göras om uppdraget är tydligt avgränsat eller på annat sätt enkelt överblickbart – ska emellertid inte betraktas som överenskommelser om fast pris eller takpris och de är alltid baserade enbart på den information vi hade tillgång till när uppskattningen gjordes. Arvodesuppskattningar kan därför alltid komma att behöva revideras om ny information framkommer eller om omständigheterna för uppdragets fullgörande förändras. På er begäran kan vi fortlöpande under uppdragets fullgörande hålla er underrättad om ungefärligt upparbetat arvode.

6.3 I svenska domstolsprocesser och skiljeförfaranden åläggs normalt den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader (vilket inbegriper ombudskostnader). Under vissa förutsättningar ersätts emellertid inte rättegångs-kostnaderna helt eller delvis. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part eller om ni som vinnande part inte tillerkänns full ersättning för rättegångskostnaderna, måste ni erlägga full betalning till oss för vårt uppdrag att biträda er i domstolsprocessen eller skiljeförfarandet i enlighet med vad som framgår av dessa allmänna villkor eller som annars skriftligen överenskommits mellan oss.

6.4 Ett uppdrag kan i vissa fall omfattas av er rättsskyddsförsäkring och ni bör alltid undersöka om så kan vara fallet. Rättsskyddsförsäkringen kan ge viss kostnadstäckning i anledning av en tvist. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse och berört försäkringsbolags beslut att helt eller delvis eller inte alls ge er kostnadstäckning så är ni skyldig att erlägga full betalning till oss för vårt uppdrag att biträda er i tvisten i enlighet med vad som framgår av dessa allmänna villkor eller som annars skriftligen överenskommits mellan oss.

6.5 Med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet kan vi vid antagande av uppdraget komma att förbehålla oss rätten att begära att ni betalar förskott på vårt arvode. Även om vi inte har gjort något sådant förbehåll har vi, i enlighet med god advokatsed, rätt att begära förskott om detta annars är rimligt. Förskott kan komma att begäras vid ett eller flera tillfällen under uppdragets fullgörande. Förskottsbelopp, som ska sättas in på ett av oss anvisat klientmedelskonto, utgör redovisningsmedel för vilka vi är redovisningsskyldiga gentemot er. Från förskottsbeloppet har vi rätt att avräkna och tillgodogöra oss betalt för våra fakturor enligt vad som följer av god advokatsed. Huruvida förskott ska betalas, och i så fall med hur stort belopp, bestäms med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.

6.6 Utöver arvode har vi rätt till ersättning för de kostnader som vi kan ha ådragit oss för er räkning vid fullgörande av uppdraget. Sådana kostnader kan exempelvis avse registrerings- och ansöknings-avgifter, utlägg för utomstående rådgivare och sakkunniga, kostnader för översättningar samt bud-, rese- och logikostnader. Vi har alltid, oavsett om förbehåll gjorts för detta, rätt att begära förskott från er för att betala utlägg av här nämnda slag.

6.7 I de fall vi är skyldiga att debitera mervärdesskatt tillkommer sådan skatt på våra arvoden liksom på de arvoden som belöper eventuella av oss för er räkning anlitade utomstående rådgivare eller sakkunniga.

7. Fakturering

7.1 Vi ställer ut våra fakturor till den fysiska eller juridiska person som vi har registrerat som vår klient. En begäran om att vi ska fakturera annan än den som vi har registrerat som vår klient kan som huvudregel inte accepteras. Om vi företräder flera klienter i samma uppdrag, kommer vi i regel begära att vi får skriftliga instruktioner från var och en av dessa klienter om hur vårt arvode och vår kostnads-ersättning ska fördelas och i avsaknad av sådana instruktioner, fördela arvodet och kostnads-ersättningen lika mellan klienterna.

7.2 Vi fakturerar en gång per kalendermånad i efterskott, innebärande att varje faktura som huvudregel avser

det arvode och de utlägg som belöpt på föregående kalendermånad (s.k. delfakturering).

7.3 Om särskild överenskommelse har träffats kan vi, istället för delfakturering, fakturera er ”a conto” (innebärande att en preliminär faktura avseende uppdraget ställs ut). Vid a contofakturering kommer sedermera den slutliga fakturan för uppdraget ange totalt arvode och kostnadsersättning för uppdraget med avdrag för det belopp som betalts a conto.

7.4 Betalning ska erläggas inom den tid som anges på varje faktura. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

8. Klientkontroller samt informationsgivning och informationsinhämtning

8.1 Vid vissa slags uppdrag måste vi enligt lag kontrollera våra klienters identitet och ägar-förhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget kan antas och påbörjas. Vi kan därför komma att be om bl.a. identitetshandlingar avseende de personer som är involverade i uppdraget och, för en juridisk person, avseende de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över den juridiska personen (s.k. verkliga huvudmän) liksom be er om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med sådana här kontroller är vi skyldiga att behålla. Nya klienter kan härutöver komma att tillfrågas om referenser.

8.2 Vidare är vi enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

9. Ansvarsförsäkring

Vi har för vår verksamhet anpassade ansvars-försäkringar. Vi redovisar inte försäkringsskyddets storlek men kan på begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som bekräftar att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

10. Reklamationer och ansvarsbegränsningar

10.1 Om ni anser att vi inte har fullgjort vårt uppdrag i enlighet med god advokatsed eller i enlighet med vad som avtalats och av den anledningen vill rikta anspråk mot oss, ska ni meddela oss detta (dvs. reklamera).

10.2 Reklamationer ska framställas skriftligen till den delägare som ansvarar för det aktuella uppdraget eller till byråns s.k. Managing Partner och den ska innehålla en redogörelse av i vilka avseenden ni anser att vi har brustit i fullgörandet av uppdraget. Vi kommer därefter kontakta er för att, om ni vill, diskutera den aktuella reklamationen och försöka enas om vilka åtgärder från vår sida (om några) den ska resultera i. Klienter som är konsumenter kan under vissa förhållanden ha möjlighet att vända sig till Sveriges advokatsamfunds konsumenttvist-nämnd om en samförståndslösning inte har kunnat nås.

10.3 Om vi inte når en samförståndslösning med avseende på den aktuella reklamationen kan ni ha rätt att göra gällande påföljder mot oss, dock alltid med beaktande av de ansvarsbegränsningar som anges i denna punkt 10. Påföljder som kan komma i fråga är exempelvis prisavdrag, rättelse och skadestånd.

10.4 Advokatbyråns ersättningsansvar för skada som vi har orsakat er vid fullgörandet av ett uppdrag är begränsat till ett belopp om högst 50 000 000 kronor. Detta gäller dock inte om vårt arvode för det aktuella uppdraget har understigit eller kan förmodas understiga 1 000 000 kronor, i vilket fall vårt ersättningsansvar istället är begränsat till högst 5 000 000 kronor.

10.5 Vårt skadeståndsansvar omfattar skada som ni kan visa att ni faktiskt har lidit, vilket bl.a. innebär att vårt skadeståndsansvar ska reduceras i den mån ni kan få ersättning för liden skada från tredje man (exempelvis från ert försäkringsbolag).

10.6 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt de råd eller annat arbetsresultat som vårt uppdrag resulterat i för något annat ändamål eller i något annat sammanhang än för vilka eller vilket råden eller arbetsresultatet var avsett. Vi ansvarar inte heller för skada som drabbat tredje man genom att ni eller tredje man använt er av de råd eller annat arbetsresultat som vårt uppdrag resulterat i.

10.7 För att kunna göra gällande krav mot oss får kravet inte framställas senare än 12 månader efter den dag då de aktuella omständigheterna som ligger till grund för kravet blev kända för er eller efter rimlig efterforskning borde ha blivit kända för er. Inte under några omständigheter kan krav framställas mot advokatbyrån senare än tio år efter det att de råd eller annat arbetsresultat som kravet grundas på presenterades för er.

11. Behandling av personuppgifter

I samband med att vi fullgör uppdrag samt när sådana förbereds eller administreras kommer vi i regel behandla personuppgifter. Personuppgifts-behandlingen sker i enlighet med vad som framgår av vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida.

12. Handlingar och arkivering

12.1 För att underlätta fullgörandet av våra uppdrag lagrar vi i regel dokument och annat arbetsresultat som tagits fram av oss, eller som har tillhandahållits av er eller annan, digitalt i ett system som samtliga advokatbyråns jurister har tillgång till.

12.2 När ett uppdrag är avslutat kommer vi i pappersform eller i elektronisk form låta lagra de handlingar och annat arbetsresultat som har genererats inom ramen för uppdraget så länge som vi anser det vara motiverat, dock alltid minst under den tid som krävs enligt Sveriges advokatsamfunds regler eller enligt andra tillämpliga regler.

12.3 Normalt åtar vi oss inte att förvara och arkivera originalhandlingar och i den mån vi under uppdragets fullgörande har fått sådana handlingar kommer vi i samband med uppdragets avslutande sända dessa till er. Om vi finner det motiverat kan vi komma att behålla kopior av originalhandlingar, men vi är inte skyldiga att göra det och ni kan därför inte förlita er på att vi kommer ha kopior på original-handlingar som ni framgent kan ta del av.

13. Nyttjanderätt till arbetsresultat

Ni får använda de råd eller annat arbetsresultat som vårt uppdrag har resulterat i för avsett ändamål. Såvida inte annat följer av ändamålet eller har avtalats, får ni inte sprida råden eller arbetsresultatet till allmänheten eller använda dem i marknads-föringssyfte. I den mån råden eller arbetsresultatet åtnjuter upphovsrättsligt skydd tillkommer upphovsrätten oss.

14. Sekretess

14.1 I enlighet med god advokatsed har vi en långtgående skyldighet att iaktta sekretess och diskretion om det ni delger oss under ett uppdrag och om sådant vi i övrigt får kännedom under ett uppdrags fullgörande.

14.2 Om vi på ert uppdrag anlitar eller samarbetar med utomstående rådgivare eller sakkunniga vid fullgörande av ett uppdrag anses ni ha samtyckt till att vi får delge sådana personer information och handlingar som vi bedömer kan vara relevanta för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag för er. Till sådana personer har vi också rätt att lämna sådan information och sådana handlingar som vi har erhållit som ett resultat av de kontroller som vi utfört enligt punkt 8.1.

15. Kommunikation

15.1 Under fullgörande av uppdrag kommer vi huvudsakligen kommunicera med er via e-post. Om ni av någon anledning inte vill kommunicera via e-post eller har särskilda förhållningsregler som ni vill att vi iakttar vid e-postkommunikation, ber vi er meddela oss detta i anslutning till att uppdraget påbörjas.

15.2 Där dessa allmänna villkor anger att information ska delges skriftligen ska alltid meddelanden som sänts via e-post räknas som skriftliga. Där de allmänna villkoren anger att vi kan träffa separat skriftlig överenskommelse om något krävs att vi skriftligen (dvs. oftast via e-post) har bekräftat överens-kommelsen för att sådan ska anses ha träffats.

15.3 Det förekommer att e-postmeddelanden inte når fram till avsedd mottagare (t.ex. på grund av fel hos internetoperatörer, handhavandefel eller därför att spam- och virusfilter eller andra säkerhetsarrange-mang avvisat eller inte avsänt meddelandet). Om ni skickar viktig eller tidskritisk information med hjälp av e-post bör ni därför alltid på annat sätt säkerställa att vi har fått del av informationen (t.ex. via telefon).

16. Lag och tvistlösning

16.1 Svensk lag är tillämplig på dessa allmänna villkor och på varje uppdrag.

16.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor eller ett uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

16.3 Trots vad som angetts i punkt 16.2 har vi rätt att vid allmän domstol väcka talan mot er angående förfallna fordringar som vi har mot er. I här nämnt fall ska Stockholms tingsrätt vara behörig domstol i första instans.