”A true litigation powerhouse."

LEGAL 500 2024

”Extensive experience and impeccable knowledge when it comes to litigation.”

IAM Patent 2023

”A close-knit team of experts. The robust group strives for the best, provides a bespoke service and is dedicated to its clients."

WTR 1000 2024

”Outstanding litigation boutique with market-leading expertise across the IP spectrum."

CHAMBERS 2o24

Sandart är en affärsjuridisk advokatbyrå med expertkunskap inom främst tvistlösning och immaterialrätt. Vi ger också råd och företräder våra klienter i avtalsrättsliga, marknadsrättsliga och regulatoriska ärenden.

Byråns styrka ligger i vår samlade juridiska expertis och omfattande erfarenhet samt i vår ständiga ambition att sätta oss in i och förstå de affärsmöjligheter och utmaningar som våra klienter ställs inför.

Sandart är sedan många år högt rankat hos flera internationella advokatguider, bl.a. Chambers and Partners, Legal 500, IP Stars (Managing IP), IAM Patent 1000 och WTR 1000.

Verksamhetsområden

Immaterialrätt

Sandart har under mer än ett halvt sekel framgångsrikt biträtt klienter i immaterialrättsliga frågor. Vi arbetar inom alla immaterialrättsliga områden: patent, upphovsrätt, mönster (design), varumärken och företagsnamn.

Vår erfarenhet av immaterialrättsliga tvister är både bred och djup och går långt bak i tiden. Dessutom har vi stor kunskap om och vana av immaterialrättsliga avtal. Därför rankas vi ständigt i topp bland Sveriges ledande advokatbyråer inom denna disciplin. Vår framgångsrika rekryteringsstrategi och medarbetarnas aktiva roll i immaterialrättsliga föreningar, lagstiftningsutredningar och akademin säkerställer att vi ska behålla denna ställning även i framtiden.

Våra klienter i immaterialrättsliga ärenden är huvudsakligen stora och medelstora svenska och utländska företag, särskilt inom verksamhetsområdena läkemedel, bioteknik, telekommunikation och annan högteknologi. Vi företräder även rättighetshavare till musik, konst och text. Våra klienter inom känneteckensrätten är företag av alla storlekar som vill värna sina varumärken, domännamn och andra kännetecken eller som behöver freda sig mot intrångspåståenden.

Läs mer under respektive område

Patent

Sandart rankas kontinuerligt som en av Sveriges främsta advokatbyråer inom patenträtt. Vi har omfattande erfarenhet av patenttvister.

Våra klienter är huvudsakligen stora och medelstora europeiska, amerikanska och asiatiska företag, verksamma inom olika högteknologiska branscher såsom läkemedel, bioteknik, telekommunikation, fordonsindustrin etc.. Flera av de företag vi företräder är världsledande inom sina respektive områden. Vi anlitas för att i domstol skydda företagens mest värdefulla tillgångar i form av uppfinningar. Vi bistår även våra klienter att försvara sig mot påstående om patentintrång samt erbjuder rådgivning i äganderättsliga, strategiska och regulatoriska frågor. Vidare besitter vi expertkunskap inom konkurrensrättsliga frågor som rör patent, t.ex. vid tillämpning av branschstandarder.

Våra specialister inom patenträtt har mångårig erfarenhet av omfattande svenska och pan-europeiska patenttvister. Genom ett väl etablerat nätverk av patentingenjörer har vi möjlighet att framgångsrikt biträda i rättegångar som gäller de mest komplexa tekniska områdena.

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att agera ombud i samtliga de rättegångar i Sverige som innefattat standardväsentliga patent och konkurrensrättsliga frågor om FRAND-licensiering.

Vi ges återkommande i uppdrag att för klienters räkning koordinera arbetet med rättegångar som pågår parallellt i flera jurisdiktioner. Vår mångåriga erfarenhet av att samarbeta med utländska advokatbyråer  från exempelvis Tyskland, Storbritannien, Frankrike och övriga Norden gör att vi kan medverka till att säkerställa att klienten ges förstklassig hjälp i de länder där tvisten prövas.

Vårt UPC-team: Sandart har sedan många år tillbaka aktivt följt hur UPC-systemet växt fram och våra specialister har återkommande föreläst om olika aspekter i det nya systemet. Vi var därför mycket glada över att, samma dag som UPC startade upp, få vara delaktiga i att väcka den allra första talan vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen, den enda UPC-domstol med engelska som exklusivt processpråk. Sedan dess har vårt UPC-team – som innefattar ett betydande avtal registrerade UPC-ombud – fått förtroendet att agera ombud i majoriteten av alla de mål som inletts vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen. Vi har även haft förmånen medverka som ombud vid en av de första förhandlingar som hölls vid överinstansen (the UPC Court of Appeal). Vårt intensiva arbete med UPC-tvister gör att vi har kommit att förfoga över djupa kunskaper på området. Vi är övertygade om att vår spetskompetens ger våra klienter ett försteg vid de UPC-förfaranden vi deltar i.      

Vår ambition är att vara förstahandsvalet i Sverige för innovativa företag som söker bästa möjliga rådgivning i komplicerade patenttvister vid såväl svenska domstolar som UPC.  

Varumärken & Företagsnamn

Vi är specialister inom juridik som rör varumärken och företagsnamn. Sandart rankas som en av Sveriges ledande advokatbyråer inom detta område i flera internationella advokatguider.

Varumärken och företagsnamn är bland de värdefullaste tillgångarna i många företag. Varumärken kan skyddas genom registrering i Sverige och i hela EU. Det svenska rättsliga skyddet för företagsnamn överensstämmer med det varumärkesrättsliga skyddet i många avseenden. Det är vanligt att en tvist handlar om både varumärken och företagsnamn och det korsvisa skyddet dem emellan. Tvister om varumärken och företagsnamn kan också röra domännamn för hemsidor.

Sandart har framgångsrikt företrätt klienter i tvister om varumärken och företagsnamn i ett stort antal rättegångar. Vi agerar som ombud inför svenska domstolar, Patent- och registreringsverket (PRV), Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Tribunalen och EU-domstolen. Dessutom upprättar vi avtal som rör varumärken, företagsnamn och domännamn. Vi deltar också i lagstiftningsarbete beträffande varumärken och företagsnamn.

Upphovsrätt

Vi är experter på upphovsrätt och vår byrå rankas kontinuerligt som ledande i Sverige inom området.

Upphovsrätt är ett komplext och betydelsefullt rättsområde, särskilt i dagens informationssamhälle och i digitaliseringens och AI-utvecklingens framväxt. Upphovsrätt och närstående rättigheter täcker mer än traditionella verk som litteratur, musik och design och aktualiseras även vid mjukvaror, appar, webbplatser, databaser, och mer.

Sandart erbjuder expertrådgivning för att skydda och optimera dina upphovsrättsliga tillgångar. Vi bistår vid exploatering och förvärv av rättigheter och företräder klienter inför domstol i alla slags upphovsrättsliga frågor.

Sandart har under flera decennier varit involverad i att driva rättsutvecklingen framåt. Vi har agerat ombud vid några av de mest uppmärksammade rättegångarna i Sverige inom upphovsrättens område och har företrätt klienter i komplicerade upphovsrättsliga tvister både inför Högsta domstolen och EU-domstolen.

Vi hjälper till med att identifiera skyddade verk och tillgångar, maximera skyddsmöjligheter, öka licensintäkter, skydda mot intrång och minimera legala risker. Våra experter har djupgående kunskap inom flera skyddsformer och med vår långa erfarenhet arbetar vi strategiskt med våra klienter för att öka konkurrensfördelar.

Vi förhandlar och utformar upphovsrättsliga avtal och är väl förtrogna med det upphovsrättsliga regelverket. Upphovsrätten är speciell på så sätt att den innehåller särskilda regler, vilka ibland är tvingande och i vissa fall har sin grund att skydda den enskilda upphovsmannen. Våra jurister har djup förståelse för dessa regler och även andra områden som ofta angränsar till upphovsrätten, yttrandefrihet, konkurrensrätt, konsumenträtt och dataskyddsregler.

Vi erbjuder även stöd vid rättstvister och rådgivning för att undvika kostsamma konflikter. Om det är möjligt att hitta en utomrättslig lösning hjälper vi till att nå ett förlikningsavtal. Går inte det har vi stor erfarenhet av upphovsrättsliga domstolstvister. Sandart har agerat som ombud flera uppmärksammade rättegångar på området.

Våra klienter återfinns i flertalet kreativa och tekniska branscher såsom musik, konst, design, litteratur, IT, media och telekom. Vi bistår både privata och offentliga aktörer och har särskilt omfattande kompetens inom kollektiv förvaltning. Vi har bl.a. drivit ärenden och mål om lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi medverkar ofta som experter och medverkar i lagstiftningsarbete på upphovsrättens område, exempelvis när det gäller implementeringen av det s.k. Digital Services Market Direktivet (”DSM”) och anlitas även regelbundet som föreläsare bla vid landets universitet. Våra jurister har också skrivit flera artiklar på området, exempelvis i landsöversikter över upphovsrätten och om vissa inskränkningar i upphovsrätten.

Vår ambition är att vara förstahandsvalet för klienter som behöver spetskompetens inom upphovsrättslig löpande rådgivning och tvist.

Design & Mönsterskydd

Sandart tillhandahåller expertkunskap inom design och mönsterrätt.

Design – produkters utseende – kan skyddas genom mönsterregistrering (mönsterrätt). I vissa fall kan en produkts design även skyddas som brukskonst enligt upphovsrättslagen.

Som en av de ledande advokatbyråerna på området har vi lång erfarenhet av att företräda designskapare och företag i alla frågor som rör skyddet för produkters utseende. Vi tillhandahåller strategisk rådgivning, företräder klienter i rättegångar och upprättar avtal som rör design och mönsterrättigheter.

Företagshemligheter

Sandart biträder klienter med att skydda och förhindra missbruk av företagshemligheter.

Företagshemligheter är för många företag de mest värdefulla tillgångarna. Sandart tillhandahåller strategisk rådgivning samt upprättar avtal som rör företagshemligheter. Vi företräder också klienter i tvister om företagshemligheter i domstolar och skiljeförfaranden.

Tvistlösning

Sandart är en advokatbyrå specialiserad på tvistlösning. Vi har omfattande erfarenhet av att hantera komplexa kommersiella tvister i domstol samt i nationella och internationella skiljeförfaranden.

Vi har en heltäckande expertis och biträder klienter i kommersiella tvister inom många olika branscher och verksamhetsområden, bland annat försäkring, energi, industri, media, IT/Tech, entreprenad, infrastruktur, företagsförvärv, finansiella tjänster samt distribution och transport.

Vi företräder klienter i nationella och internationella skiljeförfaranden och har stor erfarenhet från flertalet större skiljedomsinstitut, bland annat SCC, ICC, VIAC, ICSID och LCIA samt ad hoc-förfaranden. Flera av våra advokater utses också regelbundet som skiljedomare. Vi har även stor erfarenhet av att biträda klienter i skiljeförfaranderelaterade mål vid domstol såsom klandermål och verkställighetsärenden.

Vi företräder även regelbundet klienter i alla typer av kommersiella tvister i allmän domstol. Byråns advokater har företrätt klienter i flera högprofilerade mål och har varit ombud i ett flertal mål i Högsta domstolen.

Vi är också ombud i regulatoriska processer och förvaltningsrättsliga förfaranden. Vi har särskild erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden på energiområdet där vi regelbundet företräder såväl svenska som utländska energibolag och andra aktörer inom energisektorn inför domstolar och andra myndigheter. Vår erfarenhet omfattar både traditionella och förnybara energislag.

KOMMERSIELLA AVTAL

Rådgivning inför och i samband med genomförande av affärstransaktioner kräver erfarenhet från och kunskap om det område transaktionen rör. Fast förankrat i våra kärnområden parat med gedigen avtalsrättslig kompetens och en strävan att alltid ge ’affärsnytta’ hjälper vi våra klienter att genomföra affärstransaktioner av olika slag.

Många av våra klienter är teknik- och innovationsintensiva företag och organisationer som anlitar oss för rådgivning kring avtal och kommersialiseringsbeslut som kräver immaterialrättsliga överväganden. Sådana överväganden krävs i regel alltid vid licens-, distributions- och samarbetsavtal, forsknings- och utvecklingsavtal samt vid avtal inom IT och telekom.

På motsvarande sätt anlitas vi ofta av företag verksamma inom media-, reklam-, dataspels-, och underhållningsbranscherna för avtalsfrågor och annan rådgivning där byrån under många år har byggt upp omfattande kunskap och erfarenhet.

Avtal och affärstransaktioner berör ofta bolagsrätten på ett eller annat sätt, t.ex. när ett nytt bolag ska bildas eller nya delägare ska beredas inträde i ett redan befintligt bolag. Vi biträder våra klienter med bolagsrättslig rådgivning och i samband med aktieägaravtal, nyemissioner och optionsprogram, inte minst inom branscher där immateriella rättigheter står i fokus.

MARKNADSRÄTT

Sandart bistår regelbundet med marknadsrättslig rådgivning och i marknadsrättsliga tvister mot konkurrenter och myndigheter.

Våra klienter återfinns inom alla slags branscher, såväl inom B2C som B2B. Flera av våra klienter är verksamma på reglerade marknader där särskilda krav ställs på produkterna och marknadsföringen. Ofta deltar vi redan på planeringsstadiet vid nya reklamkampanjer och produktlanseringar, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att reklamen och produktutformningen följer gällande regelverk. Vid hjälper klienter i kontakter med Konsumentverket och andra myndigheter liksom vid tvister i domstol och hos Reklamombudsmannen (RO).

Med många av våra klienter arbetar vi förebyggande för att undvika marknadsrättsliga problem. Vi fungerar i sådana sammanhang som bollplank när det gäller exempelvis miljöpåståenden, prispåståenden, jämförande reklam, marknadsföring genom influencers och affiliates och s.k. redaktionella annonser. Eftersom vi också har stor erfarenhet av prövning hos myndigheter och domstolar har vi en god känsla för bedömning av risker och vilken typ av bevisning som kan komma att krävas vid en eventuell prövning. När det gäller förebyggande arbete kan vi också hålla föreläsningar för företagets kommunikationsavdelning samt ta fram interna riktlinjer som underlättar för företagets medarbetare att utforma marknadsföringen enligt lagen.

Om företaget har blivit kontaktat av Konsumentverket, exempelvis rörande marknadsföring eller produktsäkerhetsfrågor, kan vi bistå i kontakten med verket. Vi kan hjälpa till med att försöka hitta en lösning utan domstolstvist, om så önskas. Om det inte är möjligt utan Konsumentombudsmannen (KO) utfärdar ett föreläggande eller väcker talan mot företaget har vi stor erfarenhet att företräda klienter mot KO vid Patent- och marknadsdomstolarna.

Vi hanterar också varningsbrev från eller till konkurrenter i marknadsrättsliga frågor. Om det är möjligt att hitta en utomrättslig lösning hjälper vi till att nå ett förlikningsavtal. Går inte det har vi stor erfarenhet även av marknadsrättsliga domstolstvister mot konkurrenter och andra i Patent- och marknadsdomstolarna.

Vi hjälper också till vid anmälningar mot företagets marknadsföring hos Reklamombudsmannen (RO) och är väl insatta i ICC: regelverk som RO tillämpar.

Många av våra klienter är verksamma på hårt reglerade marknader, t.ex. livsmedel, alkohol, nikotin och kosmetiska produkter. Vi är vana vid att hantera de utmaningar detta medför när det gäller särskilda EU-rättsliga regelverk och myndighetsföreskrifter och vi har också erfarenhet av kontakter med de myndigheter som kan involveras samt att driva tvister i administrativa domstol i sådana frågor.

Vi kan också bistå företag och organisationer med remissvar och andra åtgärder i samband med lagförslag som berör verksamheten.

Våra jurister anlitas ofta som föreläsare i marknadsrättsliga frågor hos organisationer och vid universitet och har skrivit flera artiklar på området, exempelvis om genomsnittskonsumenten och ansvarsfrågor inom marknadsrätten.

REGULATORISKT

Sandart biträder regelbundet klienter i frågor som rör reglerade produkter och tjänster såsom läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, livsmedel och alkohol samt i frågor relaterade till dataskydd och integritet. Sandart har även omfattande erfarenhet av att biträda klienter i regulatoriska frågor inom energisektorn.

Vår erfarenhet av regulatoriska frågor kring reglerade produkter som exempelvis läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, livsmedel och alkohol är bred och kan röra t.ex. marknadsgodkännanden och tillstånd, marknadstillträde, parallellimport och produktregler. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör märkning samt hälso- och näringspåståenden för produkter. I dessa sammanhang biträder vi också våra klienter i tvister mot myndigheter och konkurrenter.

Vår expertis på det regulatoriska området omfattar även rådgivning i frågor relaterade till dataskydd och integritet. Vi bistår klienter med analyser och framtagande av rutiner för att uppnå regelefterlevnad, bland annat i förhållande till dataskyddsförordningen (GDPR), granskning och upprättande av avtal samt vid tillsynsärenden och i tvister.

Inom energisektorn har vi omfattande erfarenhet av att biträda såväl svenska som utländska energibolag och andra aktörer på energimarknaden i olika regulatoriska frågor innefattande tillståndsprövningar, nätanslutningar, intäktsramar och regelefterlevnad. Vår rådgivning omfattar även förhandling och upprättande av olika typer av kommersiella avtal som berör branschen, såsom samarbets-, leverans- och distributionsavtal. Vi hjälper även till i strategiska frågor och bistår med rättsligt stöd i lagstiftningsfrågor samt företräder klienter inför myndigheter och domstolar i samband med tillsynsärenden och tvister.

Vi är Sandart

Anna Bladh Redzic
Advokat/Partner

Mobiltelefon: +46 707 277 591
E–post: anna.bladhredzic@sandart.se
vCard

Anna Bladh Redzic är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning. Hon har omfattande erfarenhet av tvister som rör bl.a. patent, varumärken och upphovsrätt samt allmänna avtalsrättsliga frågor. Anna anlitas som ombud i både svenska och internationella skiljeförfaranden och domstolstvister och har erfarenhet av att agera ombud vid den enhetliga europeiska patentdomstolen UPC, där hon är registrerat ombud.

Anna arbetar även med kommersiella avtal och ger löpande rådgivning avseende immaterialrätt, bl.a. till klienter inom media- och underhållningsbranschen. Hon är även verksam som medlare i kommersiella tvister.

Anna har tidigare varit hovrättsassessor i Svea hovrätt, med immaterialrättslig inriktning, och arbetat som domare både vid nuvarande Patent- och Marknadsdomstolen och Patent- och Marknadsöverdomstolen.

Anna är en stående medlem i AIPPI:s pharma committé, styrelseledamot i Swedish Anti-Counter Feit Group och ledamot av Internationella Handelskammaren (ICC) Sveriges Kommitté för Immaterialrätt.

Anna är rankad i IAM Patent (silver), WTR 1000 (enforcement and litigation, bronze) och IP Stars (notable practitioner).

  Specialområden

  • Immaterialrätt
  • Tvistlösning
  • Marknadsrätt
  • Kommersiella avtal
  • Medling

  Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC)

   Erfarenhet

   2020- Delägare, Sandart
   2019  Ledamot av Sveriges advokatsamfund
   2017-2020  Biträdande jurist, Sandart
   2015-2016  Hovrättsassessor, Svea hovrätt
   2012-2014  Tingsfiskal, Stockholms tingsrätt
   2011  Tingsfiskal, Mora tingsrätt
   2010  Hovrättsfiskal, Svea hovrätt
   2008-2009  Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
   2007-2008  Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

   Utbildning

   2011-2012  Columbia School of Law (LL.M., international dispute resolution, mediation)
   2007  Jur.kand., Lunds Universitet
   2005-2006  Juridikstudier, Wien Universität

   “Former associate judge Anna Bladh Redzic is a proven asset during litigious proceedings, such as those before the UPC. She is a top pick for those involved in the technology sector.” A mediator at the Stockholm Chamber of Commerce, she plays a vital role in a myriad of transactional cases.

   IAM Patent 2024

   “A trusted adviser across a range of areas”, Anna Bladh Redzic draws on her knowledge of Swedish and US law to assist clients in transactional matters and dispute resolution.

   WTR 1000 2024

   Karin Cederlund
   Advokat/Partner

   Mobiltelefon: +46 702 706 780
   E–post: karin.cederlund@sandart.se
   vCard

   Karin Cederlund är specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt. Hon företräder klienter i tvister rörande bland annat upphovsrätt, varumärkesrätt, domännamn, marknadsrätt, licensavtal, konsumenträtt, regulatoriska frågor och e-handel. Karin bistår även klienter i avtalsförhandlingar och allmän rådgivning inom dessa rättsområden. Hon företräder klienter i tvister vid bland annat Patent- och marknadsdomstolarna och förvaltningsdomstolarna, inför myndigheter (till exempel Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten) samt vid organ för självreglering, till exempel Reklamombudsmannen. Karin anlitas av klienter i bland annat branscherna media- och underhållning, information, life science, detaljhandel, design, mode, e-handel samt inom hårt reglerade branscher såsom livsmedels- och alkoholbranscherna.

   Karin sitter sedan flera år i styrelsen för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR). Hon är också styrelsemedlem i Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet. Karin har suttit som expert i flera lagstiftningsärenden såsom Upphovsrättsutredningen, Utredningen om följerättsersättning och referensgruppen för implementeringen av direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet).

   Karin är, förutom jur. kand, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är en ofta anlitad föreläsare vid exempelvis universitet och högskolor och har också skrivit ett stort antal artiklar.

   Karin är rankad i Band 1 i Chambers, leading individual i Legal 500 samt i World Trademark Review (WTR). Hon är även rankad som Trade mark star av IP Star/Managing IP och har under flera år varit med på deras lista över ”Top 250 Women in IP”.

    Specialområden

    • Immaterialrätt
    • Marknadsrätt
    • Regulatoriska frågor
    • Kommersiella Avtal
    • Tvistlösning

    Erfarenhet

    2012- Styrelseledamot, Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt, Stockholms universitet (IFIM)
    2006- Delägare, Sandart
    2001-2006 Delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
    2000- Styrelseledamot, Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
    1998 Ledamot av Sveriges advokatsamfund
    1995-2000 Sekreterare, Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
    1994-2000 Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
    1993-1994 Doktorand och föreläsare, Rättsvetenskapliga institutionen, Handelshögskolan i Stockholm
    1992-1993 Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt

    Utbildning

    1992 Stockholms universitet (juris kandidat)
    1992 Handelshögskolan i Stockholm (civilekonom)

    Medlemskap

    • Ledamot av Sveriges advokatsamfund
    • Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)
    • Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
    • International Trademark Association (INTA)
    • International Association of Entertainment Lawyers (IAEL)
    • Licensing Executives Society (LES)
    • Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
    • Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
    • Svenska Föreningen för Marknadsrätt

    Karin Cederlund is a market-leading IP practitioner who offers expertise in copyright infringement and IP-related marketing issues” och “Karin has the ability to work out what is important in the most complex of cases.”

    Chambers 2024

    Karin has vast experience handling complex issues with ease, while cultivating longstanding relations with clientele.

    WTR 1000 2024

    Mattias Erdös
    Advokat/Partner

    Mobiltelefon: +46 768 428 809
    E–post: mattias.erdos@sandart.se
    vCard

    Mattias Erdös är specialiserad på immaterialrätt, avtalsrätt och tvistlösning. I över två decennier har Mattias varit en uppskattad och engagerad rådgivare för klienter verksamma inom teknik, tech och media med ett brett spektrum av avtals- och IP-frågor. Mattias har även omfattande erfarenhet av tvistlösning och är ombud i skiljeförfaranden och inför nationella domstolar rörande kommersiella avtalstvister.

     Erkännanden

     • Legal 500 2024 – Recommended Lawyer in Intellectual property and Media
     • Chambers and Partners – Recommended Lawyer in Intellectual property and media
     • WTR1000 2024 – Recommended Individual

     Specialområden

     • Immaterialrätt
     • Kommersiella avtal
     • Tvistlösning

     Erfarenhet

     2001- Delägare, Sandart
     2010-2021 Frank Advokatbyrå
     2008-2009 Legal Counsel/Acting General Counsel TV4-Group
     2007-2008 Slaughter and May, London
     2003-2008 Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
     2001-2002 Michelson & Werner Advokatbyrå

     Mattias Erdös offers his commercial sensibilities and vast IP knowledge to prominent names  within the media, technology and digital industries. With over 20 years of seasoned expertise, his meticulous and practical approach is appreciated by clients.”

     WTR 1000 2024

     “Mattias Erdös is very rigorous, he has good attention to detail, and also a pragmatic view of the whole business”

     Chambers

     Julia

     Julia Ericsson
     Advokat/Partner

     Mobiltelefon: +46 732 006 960
     E–post: julia.ericsson@sandart.se
     vCard

     Julia Ericsson har omfattande erfarenhet av tvistlösning inom de immaterialrättsliga områdena, särskilt avseende patent. Julia har också erfarenhet av marknadsrättsliga tvister och tvister om företagshemligheter.

     Julia företräder regelbundet svenska och internationella klienter i tvister rörande intrång i och giltighet av patent vid svensk domstol. Julia är registrerat ombud vid UPC, och företräder flera klienter i tvister om intrång och giltighet vid UPC:s nordisk-baltiska regionala avdelning i Stockholm. Julias erfarenhet omfattar även t ex gränsöverskridande patenttvister avseende åtskilliga jurisdiktioner, omfattande tvister avseende upphovsrättsintrång och röjande/utnyttjande av företagshemligheter, innefattande åtskilliga intrångsundersökningar och interimistiska yrkanden, samt tvister avseende varumärken och marknadsrätt. Julia ger även allmän strategisk rådgivning på det immaterialrättsliga och marknadsrättsliga området.

     Julia anlitas av företag inom många olika teknologiområden (t ex läkemedel, bioteknologi, medicinteknik, mekanik, elektronik, telekom/mjukvaruindustri).

     Julia är styrelseledamot och vice ordförande i EPLAW (European Patent Lawyers Association). EPLAW är en icke-vinstdrivande förening av erfarna patentadvokater i EU vars syfte är att främja skälig och effektiv hantering av patenttvister i Europa. Julia är också författare till flera publikationer på det patenträttsliga området.

     Julia rankas sedan flera år tillbaka av olika rankinguider. Hon rankas som Leading patent professional i kategorin patenttvister (band silver) av IAM Patent 1000 (2024), som Patent Star av Managing IP (2024) och som “Leading individual” inom immaterialrätt och media av Legal 500 (2024). Hon är rankad i Chambers & Partners (2024) och rekommenderas inom patenträtt av Who’s Who Legal (2024). Julia vann den internationella utmärkelsen Client Choice Award i kategorin Intellectual Property – Patents för Sverige år 2020 (priset utdelas av ILO och Lexology).

     Specialområden

     • Tvistlösning
     • Immaterialrätt
     • The Unitary Patent Court (UPC)
     • Marknadsrätt
     • Företagshemligheter
     • Regulatoriska frågor

     Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC)

     Erfarenhet 

     2023- Vice ordförande, EPLAW
     2019- Styrelseledamot, EPLAW
     2019- Delägare, Sandart
     2009 Ledamot av Sveriges advokatsamfund
     2006-2019 Biträdande jurist, Sandart
     2005-2006 Tingsnotarie, Solna tingsrätt
     2004-2005 Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

     Utbildning  

     2004  Jur.kand., Uppsala Universitet
     2002 Utrecht Universitet, juridikstudier
     2000-2001 Innsbrucks Universitet, tyskastudier

     Publikationer

     Kluwer Law International – Software Patent Worldwide – 2012-nu (medförfattare tillsammans med Magnus Nordin, Kransell & Wennborg till det svenska kapitlet).

     Författare till delarna om svensk rätt i ”A Practitioner’s Guide to European Patent Law” (Paul England), second edition, Bloomsbury Publishing PLC. Tredje utgåva planerad till hösten 2024.

     ”Julia is easy to work with and very detail-oriented.”

     Chambers Europe 2024

     ”Julia Ericsson is known for her impressive patent litigation practice that includes infringement and invalidity proceedings. ”She is very easy to work with, and her advice is always concise and well measured,” according to clients.”

     Chambers Europe 2022

     “A top choice for high-stakes patent litigation”, Julia Ericsson represents local and foreign patrons in cross-border matters. Particularly experienced in overseeing infringement and validity disputes, her pragmatic and detail-oriented approach has gained a loyal following across a spectrum of sectors, from healthcare to construction to technology.

     IAM Patent 2024

     Karl Guterstam
     Advokat/Partner

     Mobiltelefon: +46 768 428 813
     E–post: karl.guterstam@sandart.se
     vCard

     Karl Guterstam är en expert på tvistlösning med lång erfarenhet av både nationella och internationella skiljeförfaranden samt tvister i allmän domstol. Han har agerat som ombud i tvister inför flertalet större skiljedomsinstitut (inklusive SCC, ICC, VIAC och ICSID) samt ad hoc-skiljeförfaranden rörande bland annat försäkrings-, entrepenad-, IT- och energirelaterade mål.

     Karl har även lång erfarenhet som skiljedomare i såväl inhemska som internationella mål. Hans erfarenhet innefattar tvister inom finanssektorn, läkemedelsindustrin, post-M&A och tjänstesektorn samt skiljeförfaranden relaterade till implikationen av sanktioner.

     Vidare är Karl en aktiv medlem i flera skiljedomsföreningar, är en regelbunden talare angående skiljeförfaranden och medförfattare till en kommentar till SCC-reglerna.

      Publikationer och föreläsningar

      Medförfattare till kapitlet om SCC reglerna i ‘Concise International Arbitration’, ed Prof Mistelis, Kluwer Arbitration, 2015 och ‘Panorama of World Case Law (Sweden)’ i Paris Journal of International Arbitration 2012(4).

      Karl föreläser regelbundet på ämnet skiljeförfaranden och hans talaruppdrag inkluderar bland annat:

      • Harvard International Arbitration Law Students Association
      • The IAC Eurasia Arbitration Week 2024 in Astana Kazakhstan
      • The AFSIA (the Alumni and Friends of the School of International Arbitration, Queen Mary)
      • DIS40 Spring Conference in Munich 2023
      • DNJV (Deutsch-Nordische Juristenvereinigung)
      • The YAS Arbitration Day in Stockholm
      • The Commercial Bar Association (COMBAR) North American Meeting 2024

      Specialområden

      • Tvistlösning

      Erfarenhet

      2021- Delägare, Sandart
      2016-2021 Delägare, Frank Advokatbyrå
      2015  Exportkreditnämnden, Secondment
      2008-2016 Mannheimer Swartling Advokatbyrå

      Utbildning

      2019  The Swedish Arbitration Association’s Arbitrator training program

      2011  LL.M. in Comparative and International Dispute Resolution, the School of International Arbitration, Queen Mary, University of London

      2008  Jur.kand., Stockholms universitet

      Medlemskap

      • Ledamot av Sveriges advokatsamfund
      • The Swedish Arbitration Association
      • Young Arbitrators Sweden
      • Försäkringsjuridiska Föreningen
      • Honorary Overseas Member of The Commercial Bar Association (COMBAR)

      Anders Kylhammar
      Advokat/Partner

      Mobiltelefon: +46 709 383 154
      E–post: anders.kylhammar@sandart.se
      vCard

      Anders Kylhammar är specialiserad på tvistlösning och affärsjuridik, med särskilt fokus på immaterialrätt, reklamjuridik och skydd för företagshemligheter. Han har mycket stor erfarenhet av strategisk rådgivning och affärsjuridiska rättegångar, särskilt avseende varumärken, upphovsrätt, formgivning, patent och marknadsföringslagen. Anders anlitas ofta som föreläsare av bl.a. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har publicerat flera artiklar och böcker om immaterialrätt.

      Tidigare tjänstgjorde Anders som hovrättsassessor i Svea hovrätt och rättssakkunnig på Justitiedepartementets enhet för immaterialrätt. Han har också haft uppdrag som expert i flera offentliga utredningar, bl.a. Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (SOU 2018:6).

      WTR 1000, IAM Patent 1000, Chambers, Legal 500, IP Stars och andra internationella advokatguider rankar Anders som en ledande aktör inom de rättsområden han arbetar.

      Service users are particularly effusive in their praise of Anders Kylhammar, who is “a wonderful and highly experienced lawyer with an in-depth knowledge of IP law (especially the EU aspects), with a quick and creative mind”.  

      WTR 1000 2023

      Pairing his profound legal knowledge and great business acumen, [Anders] is a go-to for patents and trade secrets mandates.

      IAM Patent 2024

      Specialområden

      • Tvistlösning
      • Immaterialrätt
      • Marknadsrätt / Reklamjuridik

      Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC)

      Erfarenhet

      2017 Expert, Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (SOU 2018:6)
      2015-2016 Expert, 2015 års varumärkesutredning (SOU 2016:79)
      2014-2016 Managing Partner, Sandart
      2001- Delägare, Sandart
      2001  Ledamot av Sveriges advokatsamfund
      2000  Biträdande jurist, Sandart
      1999-2000 Sakkunnig, Mönsterutredningen (SOU 2000:79)
      1998-2001 Expert, Varumärkeskommittén (SOU 1999:19 och SOU 2001:26)
      1998-1999 Rättssakkunnig, Justitiedepartementet, enheten för immaterialrätt
      1997 Sekreterare, Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet
      på statsminister Olof Palme (SOU 1999:88)
      1997 Hovrättsassessor, Svea hovrätt
      1994-1996 Fiskalsaspirant och hovrättsfiskal, Svea hovrätt, tingsfiskal, Stockholms tingsrätt
      1990-1993 Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

      Utbildning

      1991-1992 Universiteit van Amsterdam (LL.M., EU Business Law)
      1990 Stockholms universitet (juris kandidat, LL.M.)
      1982 North Park University, Chicago, Illinois, USA

      Linda Landén
      Advokat/Partner

      Mobiltelefon: +46 768 428 808
      E–post: linda.landen@sandart.se
      vCard

      Linda Landén är specialiserad på tvistlösning och har lång erfarenhet av att företräda klienter som ombud i nationella och internationella skiljeförfaranden (både ad hoc och enligt flera institutionella regel­verk) samt i svenska domstolar. Linda har bred erfarenhet av kommersiella tvister, bland annat gällande försäkring, entreprenad, immaterialrätt, post-M&A, infrastruktur och energirelaterade tvister. Linda har även särskild erfarenhet av att företräda energibolag och andra aktörer inom energisektorn i regulatoriska frågor, lagstiftningsfrågor och i överklaganden av myndighetsbeslut vid förvaltningsdomstol.

      Linda åtar sig även uppdrag som skiljedomare, och är en aktiv medlem i flera skiljeförfarandeföreningar, bland annat sitter hon i ICC Sveriges nomineringskommitté för utnämning av skiljedomare i tvister administrerade av ICC.

      Linda rekommenderas återkommande av Legal 500 inom tvistlösning med bland annat följande feedback från klienter:

      Linda Landén – very high capability of analysing complex and extensive information, intelligent, quick and responsive.

      Legal 500, 2022

      Specialområden

      • Tvistlösning
      • Regulatoriska frågor

      Erfarenhet

      2021-  Delägare, Sandart
      2009-2021  Delägare, Frank Advokatbyrå
      2004-2009  Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge
      2002-2003  Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
      2001-2002  PwC, Stockholm

      Utbildning

      2001  Jur. kand., Stockholms universitet

      Medlemskap

      • Ledamot av Sveriges advokatsamfund
      • Swedish Arbitration Association (SAA)
      • ICC Sveriges Skiljedomskommitté, ledamot i nomineringskommittén sedan 2022
      • Swedish Women in Arbitration Network (SWAN), styrelseledamot 2016-2022
      • Försäkringsjuridiska Föreningen

      Jonas Näsman
      Advokat/Managing partner

      Mobiltelefon: +46 733 500 707
      E–post: jonas.nasman@sandart.se
      vCard

      Med utgångspunkt i ett starkt avtals- och associationsrättsligt intresse, parat med gedigen kunskap och erfarenhet från det immaterialrättsliga området, har Jonas under mer än 25 år hjälpt klienter med avtal och i affärstransaktioner liksom företrätt klienter vid tvister inför domstolar och skiljenämnder.

      En gemensam nämnare för många av Jonas uppdrag är att de ofta i någon form ligger i gränslandet mellan avtalsrätten och immaterialrätten eller på annat sätt berör de specialområden inom vilka byrån verkar. Jonas uppdragsgivare kan vara allt från större börsbolag till start-up verksamma inom vitt skilda branscher.

      Mot den här bakgrunden har Jonas kommit att förvärva omfattande erfarenhet från att upprätta och förhandla bl.a. licens-, distributions- och FoU-avtal liksom avtal som avser joint ventures, franchising och andra samarbeten. Jonas anlitas också regelbundet för rådgivning i samband med företagsöverlåtelser samt med aktieägar- och andra bolagsavtal liksom i anledning av nyemissioner, optionsprogram och andra bolagsrättsliga frågor.   

      Förutom för avtals- och immaterialrättsliga tvister anlitas Jonas också för att biträda klienter vid obehöriga angrepp på företagshemligheter.

      I drygt 10 år har Jonas haft Norstedts Juridiks uppdrag att skriva avtalsmodulerna ”Handels- och kommanditbolagsavtal” samt ”Distributionsavtal” som tillhandahålls genom JUNO/Avtalsguiden. Avtalsguiden är ett webbaserat verktyg som innehåller ett stort antal affärsjuridiska avtal och andra handlingar med alternativa klausuler, förhandlingsråd och expertkommentarer.

       Specialområden

       • Kommersiella avtal
       • Tvistlösning
       • Immaterialrätt

       Erfarenhet

       2020- Managing Partner, Sandart
       2016- Delägare, Sandart
       2003  Ledamot av Sveriges advokatsamfund
       2000  Biträdande jurist, Sandart
       1999-2000  Bolagsjurist, HumanKapital AB
       1998-1999  Biträdande jurist, Sandart

       Utbildning

       1998 Stockholms universitet (jur.kand.)

        Peter Sande
        Advokat/Partner

        Mobiltelefon: +46 708 143 524
        E–post: peter.sande@sandart.se
        vCard

        Peter Sande har omfattande erfarenhet av rättegångar rörande exempelvis patent, upphovsrätt, varumärken och licensavtal. Han är registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC) och arbetar löpande tillsammans med utländska kollegor i större pan-europeiska tvister. Peter är även frekvent anlitad som ombud i skiljeförfaranden och medlingar. Vid sidan om tvistlösning arbetar han med att lämna strategisk rådgivning till bl.a. forskningsintensiva företag och rättighetsförvaltande aktörer.

        Peter har företrätt många multinationella företag, bolag i startupfasen, organisationer etc. Klienterna kommer från en rad olika sektorer, såsom läkemedels-, telekom-, fordons- och nöjesindustrin. Han är också en uppskattad föreläsare.

        Chamber, Legal 500 och andra internationella guider rankar Peter som en ledande aktör inom de områden där han är verksam.

        Specialområden

        • Immaterialrätt
        • Tvistösning
        • Marknadsrätt
        • Regulatroriska frågor
        • Life Science

        Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC)

        Erfarenhet

        2024- Styrelseordförande, Sandart
        2007-2016  Ansvarig för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) ämnesgrupp avseende patentfrågor
        2006-2007  Expert, Tystnadspliktsutredningen
        1999- Delägare, Sandart
        1998  Ledamot av Sveriges advokatssamfund
        1995-1998 Biträdande jurist, Sandart
        1987-1992 Stockholms universitet (juris kandidat)

        “I have worked with quite a number of patent litigators over the years, and S&P Partner Peter Sande is by far the best one. He is extremely knowledgeable, has an unprecedented ability to understand the technology at issue, and always seem to find a new angle on things.” 

        Legal 500 2023

        “As an authority on patents, trademarks and copyright, Peter Sande is an exceptional advocate, master negotiator and brings great cross-functional skills to the table.”

        WTR 1000 2022

        ”Peter Sande enjoys unanimous acclaim for his patent infringement practice, with one client stating: ”He is the best person to use for patent litigation.” He represents multinational blue-chip companies, often from the pharmaceutical sector.”

        Chambers Europe 2021

        “If there is even a sniff of a dispute in the air, your first choice should be Peter,” insists one market commentator. “He is undoubtedly the best patent litigator in Sweden, with the ability to recognise the most important details in complicated disputes. He may be softly spoken, but he is razor sharp; you definitely want him on your side in the courtroom.”

        IAM Patent 2021

        ”Consistently excellent in all forms of IP litigation, Peter Sande is scarcely rivalled for his ability to lead dispersed teams to success in cross-border European patent cases. He brings deep strategic and regulatory expertise to every engagement and can support innovators in many meaningful ways.”

        IAM Global Leaders 2020

        Karin Westerberg
        Advokat/Partner

        Mobiltelefon: +46 766 445 507
        E–post: karin.westerberg@sandart.se
        vCard

        Karin Westerberg har stor erfarenhet av rättegångar avseende patent, upphovsrätt, varumärken, marknadsrätt och företagshemligheter. Karin företräder klienter vid patent- och marknadsdomstolarna och UPC (the Unified Patent Court). Karin har särskild erfarenhet av att agera som ombud vid den nordisk-baltiska division i Stockholm samt av att arbeta i gränsöverskridande tvister/team. Karin företräder klienter inom många olika branscher (läkemedel, medicinteknik, mekanik, telecom m.m.) och har även erfarenhet av tvister avseende standardväsentliga patent (SEPs). Karin lämnar också strategisk rådgivning inom sina specialistområden. Karin är ordförande i Svensk Forms Opinionsnämnd.

        Karin har fullgjort notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt samt varit verksam som hovrättsfiskal vid Svea hovrätt, bl.a. vid den avdelning som handlägger immaterialrättsliga mål. Karin tog sin jur.kand. vid Göteborgs universitet och har även studerat vid Bond University i Australien.

        Karin har varit listad i Managing Intellectual Property’s lista “Top Women in IP” (2020-2023) och är rankad som Patent Star av samma ranking­institut. Karin är även rankad i Chambers (Europe och Global), Legal 500, IAM Patent 1000 och Who is Who (Sweden och Global).

        ‘Karin Westerberg is an excellent patent litigator.’

        Legal 500 2024

        Specialområden

        • Tvistlösning
        • Immaterialrätt
        • Life Science
        • Regulatoriska frågor
        • Företagshemligheter
        • Marknadsrätt

        Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC).

        Erfarenhet

        2020- Ordförande i Svensk Forms Opinionsnämnd
        2019- Delägare, Sandart
        2016-2020 Sekreterare i Svensk Forms Opinionsnämnd
        2012 Ledamot av ICC Sveriges Kommitté för Immaterialrätt
        2011 Ledamot av Sveriges advokatsamfund
        2007-2019  Biträdande jurist, Sandart
        2006-2007 Hovrättsfiskal, Svea hovrätt
        2005-2006 Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
        2004-2005 Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

        Utbildning

        2003  Juridikstudier, Bond University
        2004  Handelshögskolan, Göteborgs universitet (juris kandidat)

        Karin Westerberg regularly assists clients with IP mandates including copyright and patent infringement matters. ”Karin has good analytical capability, is easy to work with and has an ability to work out what is important in complex cases.”

        Chambers Europe 2024

         “A go-to for pharmaceutical patent infringement, Karin Westerberg also comes in clutch on complex copyright and trade secrets litigation too.” 

         IAM Patent 2023

         “Tenacious litigator Karin Westerberg has a great history of seamlessly handling complex and demanding proceedings.” She is actively involved in pan-European contentious proceedings on behalf of domestic and international players. 

         IAM Patent 2024

         Karin Westerberg, a tenacious advocate whose “diligence, excellent care for details and flexibility exceed all expectations”

         IAM Patent 2021

          Dag Sandart

          Dag Sandart
          Advokat/Senior counsel

          Mobiltelefon: +46 704 913 564
          E–post: dag.sandart@sandart.se
          vCard

          Dag Sandart är mycket erfaren inom patent och andra immaterialrättstvister samt avtalsförhandlingar.

          Dag har verkat på advokatbyrån sedan 1980 och upparbetat en mycket stor erfarenhet inom patent-, varumärkes-, marknads- samt upphovsrätt. Dag har också bred erfarenhet av avtalsförhandling och avtalsskrivning.

          Dag är rankad som en av Sveriges ledande immaterialrättsjurister i flera internationella juristguider.

          A pillar of the Swedish IP community – and a top courtroom strike force for prestigious companies – Dag Sandart is always the talk of the town. Excellent results and outstanding quality are the central narratives of his rigorous patent litigation practice.

          IAM Global Leaders 2020

          Specialområden

          • Tvistlösning
          • Immaterialrätt
          • Regulatoriska frågor
          • Kommersiella avtal
          • Life Science

          Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC)

          Erfarenhet

          2024- Senior counsel, Sandart
          1986-2024 Delägare, Sandart
          1985 Ledamot av Sveriges advokatsamfund
          1980 Biträdande jurist, Sandart (då Bygge & Sandart)

          Utbildning

          1976-1980 Stockholms Universitet (juris kandidat)
          1975 Tekniska studier vid Linköpings Tekniska Högskola

          A veteran in the intellectual property game, Dag is a prime choice for his deep understanding of the client’s needs.

          IAM Patent 2024

          Dag Sandart is admired for his ability to handle a broad range of commercial and contentious IP mandates and receives particular plaudits for his patent infringement expertise.

          Chambers 2024

          Dag Sandart is considered to be one of the best intellectual property lawyers active in the Swedish market, possessing expertise across the spectrum of intellectual property issues. Clients say he is ”very good at finding solutions in complicated situations.” He particularly assists clients with negotiating intellectual property contracts.

          Chamber Global 2019

          Jennie Andersson
          Jur. kand.

          Mobiltelefon: +46 768 783 815
          E–post: jennie.andersson@sandart.se
          vCard

          Jennie Andersson arbetar huvudsakligen med internationella och svenska skiljeförfaranden, samt med kommersiell tvistlösning inför domstol. Jennie företräder klienter under alla skeden av en tvist. Jennie företräder regelbundet både svenska och utländska klienter i tvister som rör kommersiella avtal inom en rad olika branscher, bl.a. försäkring, IT och life science. Jennie biträder även klienter i allmänna affärsjuridiska frågor.

          Jennie är engagerad som sekreterare i Swedish Women in Arbitration (SWAN) sedan 2022.

           Specialområden

           • Tvistlösning
           • Immaterialrätt

           Erfarenhet

           2021- Biträdande jurist, Sandart
           2019  Processjurist, Intrum Justitia Sverige AB (secondment)
           2019-2021 Biträdande jurist, Frank Advokatbyrå

           Utbildning

           2019  Juristexamen, Stockholms universitet

           Ebba Billing
           Jur. kand.

           Mobiltelefon: +46 738 242 151
           E–post: ebba.billing@sandart.se
           vCard

           Ebba Billing arbetar huvudsakligen med immaterialrätt och tvistlösning och företräder klienter i tvistemål, särskilt inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena.

           Ebba har arbetat som trainee vid Sandart sedan 2021 och tillträdde som biträdande jurist i januari 2024 efter avslutad juristutbildning vid Stockholms universitet. Ebba har även studerat vid University of Glasgow i Skottland.

            Specialområden

            • Immaterialrätt
            • Tvistlösning

            Erfarenhet

            2024- Biträdande jurist, Sandart
            2021-2024 Trainee, Sandart

            Utbildning

            2024 Juristexamen, Stockholms universitet
            2023 Juridikstudier vid University of Glasgow, Skottland

            David Carell
            Jur. kand.

            Mobiltelefon: +46 702 823 442
            E–post: david.carell@sandart.se
            vCard

            David Carell är specialiserad på tvistlösning och immaterialrätt med erfarenhet av tvister i allmän domstol, patent- och marknadsdomstolarna samt den enhetliga patentdomstolen (UPC).

            Inom immaterialrätten fokuserar David särskilt på patentfrågor och har arbetat med bolag inom flera olika branscher, däribland fordons-, telekommunikations- och läkemedelsindustrin. David har även företrätt klienter i rättegångar avseende standardväsentliga patent (SEPs) och FRAND-frågor.

            David biträder även klienter med löpande rådgivning och upprättar och förhandlar avtal, särskilt inom de immaterialrättsliga områdena.

            Specialområden

            • Tvistlösning
            • Immaterialrätt

            Erfarenhet

            2020- Biträdande jurist, Sandart
            2018-2020 Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Justitiekanslern
            2016-2018 Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

            Utbildning

            2016 Juristexamen, Stockholms Universitet

            Dan Eklöf
            Advokat, LL.D., Specialist counsel

            Mobiltelefon: +46 722 005 478
            E–post: dan.eklof@sandart.se
            vCard

            Dan Eklöf har akademisk bakgrund och disputerade år 2004 för doktorsgraden vid Stockholms universitet. Beträffande immaterialrätten fokuserar han särskilt på rådgivning och tvistlösning på upphovsrättsområdet. För konkurrensrättens del ligger den huvudsakliga inriktningen på rådgivning och tvistlösning i anledning av regleringen om missbruk av en dominerande ställning.

            Dan har särskild kompetens i EU-rätt och dess inverkan på immaterial- och konkurrensrätt. År 2008 utsågs han till docent i Europarätt vid Stockholms universitet.

             

             Specialområden

             • Immaterialrätt
             • Konkurrensrätt

             Erfarenhet

             2024- Specialist counsel, Sandart
             2016- Biträdande jurist, Sandart
             2011-2016 Jurist, Stim
             2008-2011 Biträdande jurist, Sandart
             2006 Gästforskare, Dept. of Law, University of Oxford
             2005 Gästforskare, Yale Law School
             1996-2008 Lärare och forskare, Stockholms universitet
             1992-1995 Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt

             Utbildning

             2008  Docent, Stockholms universitet
             2004  Jur. dr., Stockholms universitet
             1991  Jur.kand.,Uppsala universitet

             Björn Holmgren
             Jur. kand.

             Mobiltelefon: +46 730 659 400
             E–post: bjorn.holmgren@sandart.se
             vCard

             Björn Holmgren företräder klienter i tvistemål inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena, med särskilt fokus på patent- och upphovsrätt. Björn har erfarenheter av tvister både vid nationella domstolar och Unified Patent Court (UPC).

             Björn bistår även klienter i diverse branscher med löpande avtalsrättslig och immaterialrättslig rådgivning. Han har också återkommande anlitats som föreläsare i marknadsföringsrätt. 

             Specialområden

             • Immaterialrätt
              – Patent
              – Upphovsrätt
             • Tvistlösning
             • Marknadsrätt

             Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC)

             Erfarenhet

             2020-  Biträdande jurist, Sandart
             2018-2020  Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt

             Utbildning

             2015 Utbytesstudier vid Queen’s University of Ontario, Kanada
             2018 Jur.kand., Uppsala universitet

             Medlemskap

             • Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
             • Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen (KMF)

             Stina Isaksson
             Jur. kand.

             Mobiltelefon: +46 702 121 976
             E–post: stina.isaksson@sandart.se
             vCard

             Stina Isaksson arbetar huvudsakligen med tvistlösning och har erfarenhet av både domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Utöver detta biträder Stina även klienter med löpande rådgivning, särskilt inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena.

             Stina tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2021 och har sedan dess arbetat som biträdande jurist. Dessförinnan arbetade hon som trainee på byrån.  

             Specialområden

             • Tvistlösning
             • Immaterialrätt
             • Marknadsrätt

             Erfarenhet

             2021- Biträdande jurist, Sandart
             2019-2021 Trainee, Sandart

             Utbildning

             2021 Jur.kand., Stockholms universitet

             Amanda Krebs Granqvist
             Advokat/Counsel

             Mobiltelefon: +46 722 205 409
             E–post: amanda.krebsgranqvist@sandart.se
             vCard

             Amanda Krebs Granqvist företräder klienter i tvistemål, vid förhandling av avtal och med löpande rådgivning, främst inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena. Amanda har särskilt stor erfarenhet av patenttvister efter att ha företrätt klienter inom en rad sektorer i både nationell domstol och vid den enhetliga patentdomstolen, men även från domstolssidan då hon fullgjort notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt med särskilt fokus på immaterialrätt.

             Amanda har också omfattande erfarenhet av att upprätta och förhandla olika typer av immaterialrättsliga avtal, såsom t.ex.  licensavtal, överlåtelseavtal, forsknings- och utvecklingsavtal och samarbetsavtal, både på industrisidan samt mellan industri och akademi. Den här erfarenheten har Amanda erhållit både från sitt arbete som rådgivare och advokat men även från sitt tidigare arbete som bolagsjurist.

             Amanda har upprepade gånger rankats som rising star i guider såsom i IAM Patent 1000, Managing IP och Legal Media Groups Expert Guide.

              Specialområden

              • Immaterialrätt
              • Avtalsrätt
              • Tvistlösning
              • Marknadsföringsrätt

              Registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC)

              Erfarenhet

              2023-  Counsel, Sandart
              2022-2023  Bolagsjurist, Husqvarna
              2021 (delar av),  Seconderad till ett stort industribolag
              2018  Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
              2017-2022  Biträdande jurist, Sandart
              2015-2017  Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
              2013-2015  Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge

              Utbildning

              2013 Jur. kand., Stockholms universitet
              2012 Utbytesstudier vid University of Vermont

              Elin Lindh
              Jur. kand.

              Mobiltelefon: +46 730 983 074
              E–post: elin.lindh@sandart.se
              vCard

              Elin Lindh är specialiserad inom tvistlösning, immaterialrätt och marknadsföringsrätt.

              Elin arbetar främst med kommersiell tvistlösning och har erfarenhet av att agera som ombud vid såväl allmän domstol som vid patent- och marknadsdomstolarna och i skiljeförfaranden.

              Utöver sin roll som ombud inom tvistlösning tillhandahåller Elin löpande rådgivning till både svenska och internationella klienter, framför allt inom områdena upphovsrätt och marknadsföringsrätt.

              Elin är även sekreterare för Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU).  

               Specialområden

               • Tvistlösning
               • Immaterialrätt
               • Marknadsföringsrätt

               Erfarenhet

               2022-  Biträdande jurist, Sandart
               2020-2022  Tingsnotarie, Gävle tingsrätt
               2020   Notarie, Kronofogdemyndigheten

               Utbildning

               2018  Studier vid Macquarie University i Sydney
               2020  Jur.kand., Stockholms universitet

               Emma Sandler
               Jur. kand.

               Mobiltelefon: +46 722 058 969
               E–post: emma.sandler@sandart.se
               vCard

               Emma Sandler är specialiserad på tvistlösning och rådgivning inom marknads- och immaterialrätt, med särskild fokus på varumärken, upphovsrätt, mönster och företagshemligheter. Hon arbetar även med dataskyddsfrågor. Emma företräder klienter i olika tvister och ärenden i domstol, hos myndigheter och hos NGO:s så som Reklamombudsmannen.

               Emma föreläser även och ger löpande rådgivning till företag rörande frågor relaterade till sina specialområden, exempelvis rörande prisinformation, produktutformningar och marknadsföringskampanjer.

               Emma har en bakgrund i domstolsväsendet där hon har arbetat som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt/Patent- och marknadsdomstolen samt föredragande vid Svea hovrätt/Patent- och marknadsöverdomstolen. Hon tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2016 och har även studerat immaterialrätt vid S:t Johns University i New York.

               Specialområden

               • Marknadsrätt
               • Immaterialrätt (upphovsrätt, varumärkesrätt, företagsnamn, mönsterrätt)
               • Skydd för företagshemligheter
               • Dataskydd
               • Kommersiell tvistlösning

               Erfarenhet

               2021-  Biträdande jurist, Sandart
               2018-2021  Föredragande på Svea hovrätt med särskild inriktning mot Patent- och
               marknadsöverdomstolen
               2017-2018  Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen
               2016-2017  Trainee/biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw

               Utbildning

               2013 Utbytesstudier vid S:t Johns University i New York bl.a. inom immaterialrätt
               2016 Uppsala universitet (Jur.kand.)
               2009-2010 Engelskastudier vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet

               David Ramsjö
               Advokat

               Mobiltelefon: +46 703 249 290
               E–post: david.ramsjo@sandart.se
               vCard

               David Ramsjö har stor erfarenhet av tvister som rör bl.a. marknadsrätt och upphovsrätt och ger löpande rådgivning avseende immaterialrätt. David har arbetat som processråd på Konkurrensverket och som rättssekreterare vid Marknadsdomstolen med marknadsrättslig inriktning.

               Sedan 2015 är David sekreterare i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och sedan 2106 även adjungerad ledamot i dess styrelse och ämnesansvarig för föreningens marknadsgrupp.

               David gjorde sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet.

               Specialområden

               • Tvistlösning
               • Immaterialrätt
               • Marknadsrätt

               Erfarenhet

               2023-  Ledamot av Sveriges advokatsamfund
               2018-  Biträdande jurist, Sandart
               2016-2018  Sakkunnig jurist och processråd, Konkurrensverket
               2016- Adjungerad styrelseledamot, SFIR
               2015- Sekreterare SFIR
               2014-2016  Rättssekreterare (byrådirektör), Marknadsdomstolen
               2012-2016  Biträdande jurist, Sandart (tjänstledig 2014-2016)
               2010-2012  Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (bl.a. vid avdelningen för immaterialrätt)
               2009-2010  Trainee, Stockholms Handelskammare och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

               Utbildning

               2009  Stockholms universitet (juris kandidat)

               Medlemskap

               • Sveriges advokatsamfund
               • Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
               • Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)

                

               Torbern Werner
               Jur.kand., Counsel

               Mobiltelefon: +46 767 706 146
               E–post: torbern.werner@sandart.se
               vCard

               Torbern Werner är specialiserad på tvistlösning, förvaltningsrätt och kommersiell avtalsrätt. Torbern har bred juridisk bakgrund och efter att ha arbetat i närmare ett decennium som Legal Counsel på Vattenfall AB har Torbern omfattande erfarenhet av energirelaterad juridik, offentliga upphandlingsfrågor, allmän bolagsrätt, skadeståndsrätt, entreprenadrätt, compliance-relaterade frågor samt av uppdrag som styrelseledamot.

               Torbern har därutöver en lång erfarenhet av strategiskt och rättsligt stöd i samband med lagstiftningsfrågor på bland annat energiområdet och bistår klienter i offentliga remissförfaranden och i samband med offentliga initiativ till nya eller förändrande lagstiftningar, förordningar, och föreskrifter.

               Specialområden

               • Tvistlösning
               • Kommersiella avtal
               • Regulatoriska frågor

               Erfarenhet

               2024- Counsel, Sandart
               2015-2024  Legal Counsel/Senior Legal Counsel, koncernstab juridik, Vattenfall AB
               2014-2015  Biträdande jurist, von Lode advokat AB
               2012-2014  Tingsnotarie, Eksjö tingsrätt
               2011-2012  Praktiktjänster vid Konkurrensverket och Baker & McKenzie

               Utbildning

               2012  Jur.kand., Uppsala universitet
               2010-2011  Diploma in Legal Studies, King’s College London

               Catarina Amft
               Assistent

               Mobiltelefon: +46 730 838 305
               E–post: catarina.amft@sandart.se
               vCard

               Lovisa Hölbling
               Assistent

               Mobiltelefon: +46 730 838 837
               E–post: lovisa.holbling@sandart.se
               vCard

               Ellen Ljungberg
               Jur.stud., Trainee

               Mobiltelefon: +46 730 270 011
               E–post: ellen.ljungberg@sandart.se
               vCard

               Mia Lundin
               Kontorschef

               Mobiltelefon: +46 736 222 122
               E–post: mia.lundin@sandart.se
               vCard

               Filippa

               Filippa Sköld
               Jur.stud., Trainee

               Mobiltelefon: +46 730 646 853
               E–post: filippa.skold@sandart.se
               vCard

               Åsa Sande

               Åsa Sande
               Jur.kand./KM

               Mobiltelefon: +46 702 037 683
               E–post: asa.sande@sandart.se
               vCard

               Personal

               Amanda Ghanbari Lundberg
               Titel

               Mobiltelefon: +46 000 00 00 00
               E–post: amanda.ghlundberg@sandart.se

               AMANDA KREBS GRANQVIST

               AMANDA KREBS GRANQVIST

               ADVOKAT/COUNSEL

               ANDERS KYLHAMMAR

               ANDERS KYLHAMMAR

               ADVOKAT/PARTNER

               ANNA BLADH REDZIC

               ANNA BLADH REDZIC

               ADVOKAT/PARTNER

               ANNA SADATH

               ANNA SADATH

               EKONOMI

               BJÖRN HOLMGREN

               BJÖRN HOLMGREN

               JUR. KAND.

               CATARINA AMFT

               CATARINA AMFT

               ASSISTENT

               DAG SANDART

               DAG SANDART

               ADVOKAT/SENIOR COUNSEL

               DAN EKLÖF

               DAN EKLÖF

               ADVOKAT/LL.D./ SPECIALIST COUNSEL

               DAVID CARELL

               DAVID CARELL

               JUR. KAND.

               DAVID RAMSJÖ

               DAVID RAMSJÖ

               ADVOKAT

               EBBA BILLING

               EBBA BILLING

               JUR.KAND.

               ELIN LINDH

               ELIN LINDH

               JUR. KAND.

               ELLEN LJUNGBERG

               ELLEN LJUNGBERG

               JUR.STUD./TRAINEE

               EMMA SANDLER

               EMMA SANDLER

               JUR.KAND.

               FILIPPA SKÖLD

               FILIPPA SKÖLD

               JUR.STUD./TRAINEE

               JENNIE ANDERSSON

               JENNIE ANDERSSON

               JUR. KAND.

               JONAS NÄSMAN

               JONAS NÄSMAN

               ADVOKAT/MANAGING PARTNER

               JULIA ERICSSON

               JULIA ERICSSON

               ADVOKAT/PARTNER

               KARIN CEDERLUND

               KARIN CEDERLUND

               ADVOKAT/PARTNER

               KARIN WESTERBERG

               KARIN WESTERBERG

               ADVOKAT/PARTNER

               KARL GUTERSTAM

               KARL GUTERSTAM

               ADVOKAT/PARTNER

               LINDA LANDÉN

               LINDA LANDÉN

               ADVOKAT/PARTNER

               LOVISA HÖLBLING

               LOVISA HÖLBLING

               ASSISTENT

               MATTIAS ERDÖS

               MATTIAS ERDÖS

               ADVOKAT/PARTNER

               MIA LUNDIN

               MIA LUNDIN

               KONTORSCHEF

               PETER SANDE

               PETER SANDE

               ADVOKAT/PARTNER

               STINA ISAKSSON

               STINA ISAKSSON

               JUR.KAND.

               TORBERN WERNER

               TORBERN WERNER

               JUR. KAND./COUNSEL

               ÅSA SANDE

               ÅSA SANDE

               JUR.KAND./KM

               Nyheter