Företagshemligheter

Vi biträder våra klienter med att skydda företagshemligheter och värna mot missbruk av konfidentiell information.

Företagshemligheter är några av de mest värdefulla tillgångarna och konkurrensmedlen för företag, i synnerhet i verksamheter som förlitar sig på teknisk framgång.

Byrån tillhandahåller strategisk rådgivning samt upprättar och granskar avtal som har koppling till företagshemligheter. För det fall det blir nödvändigt bistår vi att agera som ombud i domstol eller skiljedomstol för att minimera den skada som kan uppstå.

Läs om övriga immaterialrättsdiscipliner: