Informationsfrihet eller respekt för upphovsrätten? HD har avgjort det s.k. ”järnrörsmålet”

Högsta domstolen meddelade den 18 mars 2020 dom i målet mellan SVT och den tidigare SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth i det s.k. ”järnrörsmålet”. Frågan i målet var om Ekeroth, i egenskap av upphovsman till en mobilfilm, har rätt till ersättning från SVT för att bolaget utan samtycke publicerat sekvenser ur filmen.

SVT invände b l.a. att bolaget hade rätt att förfoga över innehållet i filmen med hänsyn till de inskränkningar i upphovsrätten som gäller enligt 23 § URL (om återgivning av offentliggjorda konstverk och byggnader) och 25 § URL (om vissa friheter vid nyhetsförmedling m.m.).

En intressant iakttagelse är att domstolen konstaterade att infosocdirektivet genom artikel 5.3 c ger en mer allmänt tillämplig inskränkning för nyhetsrapportering än 23 och 25 §§ URL. Oavsett om det svenska genomförandet av direktivet skulle vara felaktigt i dessa avseende bedömde domstolen att det inte var möjligt att genom direktivkonformtolkning tolka bestämmelserna i strid med dess ordalydelse.

Mot denna bakgrund konstaterade Högsta domstolen: ”SVT har inte visat att fotografierna ur filmen är offentliggjorda i upphovsrättslagens mening, vilket är den grundläggande förutsättningen för att inskränkningen i 23 § ska kunna åberopas till stöd för ett förfogande. Inte heller kan SVT stödja sina publiceringar på inskränkningen i 25 §; fotografierna och upptagningen kan inte anses ha setts eller hörts under en dagshändelse, vilket den inskränkningen kräver.”

Av domen framgår även att det så kallade informationsintresset ”inte kan utsläcka den rätt till ersättning för SVT:s användning som filmaren har enligt upphovsrättslagen”.

Högsta domstolen fastställde mot denna bakgrund Patent- och marknadsöverdomstolens dom. SVT ska därmed utge ersättning till Ekeroth.