Vinst för Copyswede och kulturskaparna

Södertörns tingsrätt har i en dom den 18 december 2018 slagit fast att Telia Sverige AB ska betala drygt 107 miljoner kr i privatkopieringsersättning för bolagets import av iPhones till Copyswede.

Målet gäller en tvist mellan kulturskaparnas organisation Copyswede ek. för. och Telia Sverige AB, som importerar mobiltelefoner av iPhone-modell till Sverige. I en mellandom den 10 juni 2016 slog Högsta domstolen fast att mobiltelefoner av iPhone-modell är sådana anordningar för vilka privatkopieringsersättning ska utgå enligt upphovsrättslagen. Den återstående frågan i målet var därför storleken på den ersättning som Telia ska betala, närmare bestämt vilken ersättningsnivå i kronor per gigabyte (GB) lagringsutrymme som ska utgå. Kravet gäller iPhones som importerats från 2009 till och med juli 2016.

Den aktuella bestämmelsen i upphovsrättslagen är 26 l §, som anger att privatkopieringsersättningen som utgångspunkt är 4 kr per GB lagringsutrymme för anordningar där digital upptagning kan ske upprepade gånger. Enligt samma bestämmelse kan ersättningen sättas ner om den är oskäligt hög med hänsyn till omständigheter som rör anordningen eller i övrigt förhållandena på marknaden.

Copyswede begärde en ersättning om 3 kr per GB lagringsutrymme. Telias inställning var att ersättningen skulle sättas ner ytterligare till 1,50 kr per GB respektive 0,50 per GB från en viss angiven tidpunkt.

En fråga i målet var om s.k offline-kopior är en form av privatkopiering. Med offline-kopiering menas när en privatperson från en streamingtjänst som t.ex. Spotify laddar ner en kopia av ett upphovsrättsligt skyddat verk för att kunna lyssna på verket även utan internetuppkoppling. Tingsrätten konstaterade att offline-kopior ska ses som privatkopierat material och därför omfattas av ersättningssystemet.

Tingsrätten fann att de omständigheter och den utredning som Telia fört fram inte motiverade ytterligare nedsättning av avgiften än den nivå om tre kronor per gigabyte som Copyswede begärt.

Telia har överklagat domen.

Sandart & Partners genom Peter Sande, Linn Morin och Anna Bladh Redzic företrädde Copyswede i målet.

Södertörns tingsrätts dom, 2018-12-18, i mål T 9826-13PDF

Kontakt:
Linn Morin, 0727-279 474, linn.morin@sandart.se
Anna Bladh Redzic, 0730-796 833 , anna.bladhredzic@sandart.se