EU-domstolens mål
C-348/13; BestWater International ./. Mebes m.fl.

Begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof (Tysklands högsta domstol)

EU-domstolen har slagit fast att länkning genom en s.k. inbäddad länk till ett skyddat verk, som gjorts fritt tillgängligt på annans hemsida, inte innebär en överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet. Domstolen konstaterar vidare att för att så ska vara fallet får verket varken överföras till en ny publik eller överföras genom användning av en teknik som skiljer sig från den teknik som använts för den ursprungliga överföringen.

Förhandsavgörandet finns inte tillgängligt på svenska eller engelska, utan redogörelsen nedan baserar sig på den tyska versionen av avgörandet. Redogörelsen kan komma att uppdateras om en engelsk eller svensk version publiceras.

Bakgrund
BestWater International GmbH (”BestWater”) hade tagit fram en reklamfilm för den egna verksamheten. Reklamfilmen gjordes tillgänglig på YouTube. Två av BestWaters konkurrenter hade sedan publicerat BestWaters reklamfilm på sina egna hemsidor genom inbäddande länkar till YouTube-filmen. Inbäddande länkar innebär att det material som visas strömmas från den webbsida där det finns publicerat, i detta fall YouTube, och alltså inte lagras på den webbsida där det visas, i detta fall konkurrenternas hemsidor. BestWater väckte talan och gjorde gällande att svarandena gjorde intrång i dess upphovsrätt till filmen.

Bundesgerichtshof begärde förhandsavgörande från EU-domstolen om tolkningen av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet och ställde följande tolkningsfråga:

  • Utgör infogande på en egen webbplats av annans verk som har gjorts tillgängligt för allmänheten på annans webbplats under de omständigheter som föreligger i det nationella målet överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 även om verket som tillhör annan därmed inte överförs till en ny publik och överföringen inte sker genom användning av en särskild teknik som skiljer sig från den teknik som använts för den ursprungliga överföringen?

EU-domstolens bedömning
EU-domstolen hänvisar inledningsvis till sitt avgörande i Svensson, där domstolen slog fast att tillhandahållandet av länkar till skyddade verk som finns fritt tillgängliga på internet endast utgör en ny överföring till allmänheten som kräver rättighetshavarens tillstånd, om länkningen innebär att verket görs tillgängligt för en ny publik. Med ny publik avses en publik som rättighetshavaren inte tog hänsyn till vid tillståndet till den primära överföringen.

Det utmärkande särdraget för inbäddande länkning är att det material till vilken länken leder, i detta fall BestWaters reklamfilm, presenteras som en integrerad del av den hemsida från vilken länkningen görs. EU-domstolen tillmäter dock inte denna omständighet någon betydelse, med hänvisning till att domstolen i Svensson-avgörandet slog fast att det inte har någon betydelse hur verket presenteras på hemsidan, dvs. om användaren tydligt förflyttas till en annan hemsida eller om verket framstår som en del av den aktuella hemsidan.

Inbäddning innebär således inte i sig att verket överförs till en ny publik. Förutsatt att verket finns fritt tillgängligt för envar på den webbsida till vilken länken hänvisar, antas den ursprungliga publiken, dvs. den publik som upphovsrättsinnehavaren tog hänsyn till när han tillät denna överföring, omfatta samtliga internetanvändare.

Ytterligare ett mål om länkning pågår för närvarande vid EU-domstolen, där Högsta domstolen begärt förhandsavgörande om tolkningen av Infosoc-direktivet avseende länkning som möjliggjorde kringgående av en betalvägg.

Vänligen notera att redogörelsen ovan inte är avsedd att betraktas som rådgivning, utan som generell information.

Om du har frågor om målet och dess konsekvenser, kontakta:

  • Karin Cederlund. Mobil: 070 270 67 80
  • Julia Ericsson, Mobil: 073 200 69 60