Jonas Näsman

Advokat, Managing partner

Jonas Näsman är huvudsakligen verksam inom områdena köp- och avtalsrätt, associationsrätt och tvistlösning.

Inom dessa områden har Jonas särskild inriktat sig mot ärenden och mål som i någon form berör immaterialrättigheter och företagshemligheter (know-how).

Jonas har omfattande erfarenhet från att upprätta och förhandla bl.a. licens-, distributions- och FoU-avtal liksom avtal som avser joint ventures, forskningssamarbeten, franchising och outsourcing. Han biträder också små- och medelstora företag i samband med företags-överlåtelser samt med aktieägar- och andra bolagsavtal liksom personaloptions- och liknande incitamentsprogram.

Jonas anlitas också regelbundet av klienter verksamma inom reklam-, media- och underhållningsbranscherna där frågor som rör marknadsrätt, konsumenträtt och liknande frågor ofta aktualiseras.

Jonas är författare till modulerna ”Handels- och kommanditbolag” samt ”Distributionsavtal” som tillhandahålls av Norstedts Juridik genom tjänsten JUNO/”Avtalsguiden”. Avtalsguiden är ett internetbaserat arbetsverktyg som innehåller affärsjuridiska avtal och andra handlingar med best practice-klausuler, förhandlingsråd och kommentarer.