Jonas Näsman

Advokat, Managing partner

Jonas Näsman är huvudsakligen verksam inom områdena avtalsrätt, associationsrätt och tvistlösning.

Inom dessa områden har Jonas särskild inriktat sig mot ärenden och mål som i någon form berör immaterialrättigheter och företagshemligheter (know-how).

Jonas har omfattande erfarenhet från att upprätta och förhandla bl.a. licens-, distributions- och FoU-avtal liksom avtal som avser joint ventures, forskningssamarbeten, franchising och outsourcing. Jonas biträder också små- och medelstora företag i samband med företagsöverlåtelser samt med aktieägar- och andra bolagsavtal.

Jonas anlitas också regelbundet för livsmedelsrättsliga frågor liksom av klienter verksamma inom reklam-, media- och underhållningsbranscherna där frågor som rör marknadsrätt, konsumenträtt och liknande frågor ofta aktualiseras.

Jonas är författare till Crito-modulerna ”Handels- och kommanditbolagsavtal” och ”Distributionsavtal” som tillhandahålls av Norstedts Juridik (Crito är ett internetbaserat arbetsverktyg framtaget för affärsjurister och innehåller affärsjuridiska avtal med best practice-klausuler, förhandlingsråd och kommentarer).