Transaktioner och avtal

Sandart & Partners biträder sina klienter vid genomförande av affärstransaktioner, främst genom att upprätta, granska och förhandla avtal.

 

Sandart & Partners omfattande erfarenhet inom området för immaterialrätt har medfört att byrån under lång tid kommit att anlitas av teknik- och innovationsintensiva företag och organisationer vid transaktioner som inbegriper immaterialrättsliga överväganden. Som exempel kan nämnas att byrån ofta medverkar vid upprättande och förhandling av licens-, distributions- och samarbetsavtal, forsknings- och utvecklingsavtal samt avtal inom IT och telekom.

 

De klienter som anlitar Sandart & Partners
Byrån anlitas regelbundet vid verksamhetsövergångar där teknik- och innovationsintensiva företag och organisationer är inblandade, bland annat för arbete med IPR due diligence.

 
Sandart & Partners har också sedan lång tid biträtt några av Sveriges mest namnkunniga reklam- och designbyråer med deras löpande juridiska rådgivning samt även i övrigt ofta anlitats av andra företag där immaterialrättsliga arbetsresultat ingår som ett naturligt inslag.

Avtal och affärstransaktioner berör ofta bolagsrätten på ett eller annat sätt, t. ex. när ett nytt bolag skall bildas eller nya delägare skall beredas inträde i ett redan befintligt bolag, och Sandart & Partners biträder därför sina klienter med de flesta bolagsrättsliga tjänster.

Mer information?

Skicka e-post till
info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00